Poddbibliotek

Få tillgång till poddbiblioteket under ett år. I biblioteket kan du välja utbildningspoddar till din verksamhet. Ni kanske vill fördjupa er i något ämne eller skapa teman för att arbeta med under en period. Poddarna är cirka 20 minuter långa och uppdelade i kortare avsnitt.

Kontakta oss för förslag och offert. 

Etiska dilemman vid kognitiv svikt

Att arbeta med personer med kognitiv nedsättning ställer höga krav på mig som personal. Det är inte alltid givet vilka beslut vi bör ta för någon annans räkning, vårdtagaren har ju självbestämmanderätt.

Tillit och respekt

Att vara beroende av andra människors hjälp kan ibland upplevas som otryggt och utlämnande. I sådana situationer är det avgörande att man känner tillit och förtroende för sina medmänniskor. I den här podden berättar professorn i organisationsetik, Tomas Brytting, om vilka mekanismer som ligger bakom tillit. Vad kan jag som personal och medarbetare göra för att inge förtroende och i förlängningen förtjäna respekt.

Hjälpmedel inom äldreomsorgen

Vilka hjälpmedel finns det och vem ansvarar för att de både används och sköts om? I den här podden berättar arbetsterapeuten Eva-Lena Rindahl om vad jag som personal behöver känna till rörande hjälpmedel och vilket stöd hjälpmedlen kan ge mig och vårdtagaren i vardagen.

Kulturella möten

Människor formas av den kulturella bakgrunden. Oavsett vilket land vi kommer ifrån, om vi är uppvuxna i stad eller på landsbygd, om vi är unga eller äldre, så kommer det påverka hur vi ser på världen.

Äldre och alkohol

Hur påverkar alkohol en äldre människa jämfört med en yngre? Hur kan jag som personal hantera situationer som uppstår där vårdtagaren vill dricka, trots att läkaren rekommenderat att avstå? Och stämmer det att ett glas rött vin om dagen kan ha hälsofrämjande effekter? Frågorna som uppstår kring vårdtagare och alkoholkonsumtion är många och inte helt lätta att veta svaren på. Överläkare Charlotte Skoglund reder ut begreppen i denna utbildning.

När magen och tarmen sänker livskvalitén

När vi åldras sker förändringar i kroppen, så även i magen och i tarmen. Det kan medföra problem som inte bara rör själva toalettbesöket. I den här podden berättar överläkare Rikard Svernlöv om de konsekvenser som mag- och tarmproblem kan få för en vårdtagare. Att ens prata om detta kan kännas skamligt och problemen kan överskugga hela livskvaliteten

Lågaffektivt bemötande vid kognitiv svikt

Hur bemöter man en vårdtagare som förlorat sin impulskontroll? Vad beror en förändrad impulskontroll på och hur kan jag som personal förebygga att det leder till otrevliga situationer? I den här podden berättar Beata Terzis, medicine doktor och sakkunnig inom demens och kognition om just detta.

Social dokumentation

Ditt arbete innebär inte bara att ge vård och omsorg, du ska också dokumentera. Den sociala dokumentationen är ett viktigt arbetsverktyg som ger information om det stöd som vårdtagaren ska ha. När du dokumenterar får personal som avlöser dig, betydelsefull information om vårdtagaren. I den här podden berättar Christina Embretsen som är kvalitetschef på ett omsorgsföretag om varför social dokumentation är så viktig. Intervjuar gör frilansjournalisten Tomas Johansson.

Kommunikation vid demenssjukdom, avsnitt 2

Att drabbas av demens innebär ett hårt slag mot en människas känsla av självständighet. Men som personal kan göra mycket för att återskapa en del av den känslan, trots att vårdtagaren är helt beroende av hjälp. I den här podden berättar psykologen Jane Cars vad du som personal kan göra konkret för att öka välbefinnandet hos den du vårdar. Hon tar bland annat upp vikten av att undvika stressiga situationer och få den demenssjuka att utföra så många sysslor som hon eller han har kapacitet till.

Kommunikation vid demenssjukdom, avsnitt 1

I den här podden berättar psykologen Jane Cars hur du som personal kan bemöta och kommunicera med en vårdtagare som drabbats av demens. I det första av två poddar fokuserar Jane på hur den demenssjuka förändras på olika sätt och hur jag som personal kan underlätta livet för vårdtagaren.

Så skapar vi ett gott arbetsklimat

Alla vill vi ha ett arbete där vi trivs och utvecklas. Men hur skapas ett sådant klimat? Det kommer inte att hända av sig själv, säger organisations­konsulten Grazyna van de Voorde. I den här podden berättar hon om vilket ansvar som den enskilda medarbetaren har för att bidra till en bra stämning på arbetsplatsen och vilka mekanismer som styr hur bra gruppen kommer att fungera för att i förlängning ge ett gott resultat.

Att se tecken på smärta och bemöta vårdtagaren

Många äldre lider av smärta av olika slag men kan inte alltid kommunicera vad det handlar om. Det kan ibland ta sig uttryck som irritation eller oro. Att upptäcka smärta kan vara knivigt för omvårdnadspersonal, men med rätt kunskap och uppmärksamhet finns goda möjlighet att både upptäcka och behandla smärta.

Anhöriga i vård och omsorg

Anhöriga spelar en viktig roll i äldreomsorgen. Det kan till exempel vara den som själv är gammal och som vårdar och stöttar sin livskamrat eller ett vuxet barn som är kontaktperson. Det kan också vara kamraten som hälsar på. I ditt arbete måste du förhålla dig till anhöriga på ett professionellt sätt. Viktigast av allt i relationen till anhöriga är god kommunikation och ett respektfullt bemötande.

Synförändringar hos äldre

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Att bli äldre innebär att synen kommer att försämras och det kommer också att påverka vår vardag. Det rör sig ofta om naturliga synnedsättningar på grund av åldrande, men det kan också handla om ögonsjukdomar som kan vara bra att känna till för omsorgspersonal.

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

Vad innebär egentligen integritet, självbestämmande och värdigt liv i praktiken? Hur ska jag som personal tänka kring vårdtagarens rätt till självbestämmande om den inte själv är kapabel att ta beslut? Det här är kniviga etiska frågor inom äldreomsorgen som sällan har givna svar.

Musik som omvårdnad

Musik kan ha en otrolig kraft som omvårdnad av äldre människor. Musiken får oss att minnas och känna. Den stärker vår självkänsla och identitet, vilket är viktigt inte minst på ålderns höst. Musiken kan också stärka relationen mellan mig som personal och den jag tar hand om.

När det oväntade händer

Kan jag förbereda mig på det oväntade? Hur kommer jag att reagera när jag kommer till en vårdtagare som har fått stroke, brutit lårbenshalsen eller dött? I den här podden berättar överläkare Christina Littke vad man ska tänka på när det oväntade händer. Christina berättar om olika händelser som kan inträffa och hur man ska agera för att tackla situationen på bästa sätt.

Att förhindra och hantera stress på jobbet

Känslan av stress är lika gammal som människan. För tusentals år sedan hjälpte den oss att känna igen hot och fly från exempelvis vilda djur. Idag är det helt andra saker som utlöser stress. Det kan handla om oro för hur man ska hinna med sin arbetsdag eller osäkerhet kring hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. 

Äldreliv, aktiviteter i vardagen

Hur skapar man ett meningsfullt liv för en äldre person som inte längre kan styra sin egen tillvaro och är helt beroende av andras hjälp? Professorn och överläkaren i geriatrik, Jan Marcusson, menar att detta är fullt möjligt och att det dessutom blir en “win win situation” för den äldre och för personalen.

Munhälsan påverkar livskvalitén

Ju äldre man blir och ju mindre man kan sköta sin mun själv, desto mer problem kan man få. Att vara beroende av hjälp med munhygien innebär en utsatthet för vårdtagaren, samtidigt som det inte är helt lätt att utföra hantverket. Därför kan det vara bra att få tips ifrån experter inom området, nämligen tandvården. I den här utbildningspodden ger tandvårdsläraren och tandhygienisten Madeléne Joelson sina bästa råd kring vad man som vård- och omsorgspersonal kan tänka på.

Sömnens betydelse för äldre

Sömnen försämras med åldern. Detta är något som måste tas på stort allvar för personal som vårdare äldre. Sömnbrist kan ha en effekt som påminner om Alzheimers sjukdom och leda till förvirring. För lite sömn kan också förvärra en demens.

Hörselnedsättning – ett osynligt handikapp

Många äldre med hörselnedsättning vet inte ens om att de är drabbade. Det kan leda till isolering, depression och även påskynda demenssjukdom. Därför spelar vård- och omsorgspersonal en mycket viktig roll för att dels upptäcka en hörselnedsättning, dels agera på ett sätt som underlättar för den drabbade. I den här utbildningspodden berättar Maud Holmberg från Hörselskadades Riksförbund om enkla knep som kan förbättra kommunikationen avsevärt och i förlängningen öka livskvaliteten för den äldre.

Yrsel hos äldre ger sämre livskvalité

Yrsel och balansproblem är vanligt hos äldre. Behandling och träning ger hjälp. Men vissa fall har symptom som kan ge anledning att hissa varningsflagg. Det konstaterar Mikael Karlberg, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, som under många år forskat och arbetat med patienter som lider av att omvärlden snurrar och gungar. I den här podden pratar han om äldres särskilda problematik med yrsel.

Vård vid livets slutskede

När en gammal eller sjuk människa hamnar i livets slutskede behöver vård- och omsorgspersonal börja agera annorlunda från den vanliga vården och omsorgen. God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som ringar in hur den döende ska behandlas, men även vad jag som personal ska tänka på.

Att bli beroende av hjälp

Att bli beroende av hjälp på grund av sjukdom eller ålderdom innebär stor utsatthet. Hur kan jag som vårdpersonal få förståelse för en vårdtagares situation om jag själv aldrig varit där? I det här programmet berättar Christer Gusterman om sin egen situation där han på relativt kort tid gått från att klara sig själv till behov av hjälp med allt.

Mat för äldre

Många äldre får sämre aptit. Det kan finnas många orsaker till det och risken är att en ond spiral startar där hälsan försämras successivt på grund av undernäring. Samtidigt finns det goda möjligheter att göra måltiden till dagens höjdpunkt för många äldre. Det menar dietisten Anneli Byström som föreläst och skrivit en bok i ämnet. Här delar hon med sig av sina bästa tips för hur måltiden kan bli nyckeln till så väl bättre hälsa som ökad livskvalitet på ålderns höst. Frilansjournalisten Tomas Johansson intervjuar.

Akut förvirringstillstånd

Ett akut förvirringstillstånd är allra vanligast hos äldre personer och kan uppstå när hjärnan utsätts för påfrestningar som den inte klarar av. Det kan handla om smärta, infektioner eller större operationer, men det kan också handla om enklare saker som sömnbrist eller bristande vätskeintag.

Omsorg vid diabetes

Minst 450 000 av alla svenskar har diabetes och sjukdomen blir allt vanligare. Många vårdtagare inom omsorgen har sjukdomen då diabetes är vanligare bland äldre personer.

Samtalsmetodik, så skapar du värdefulla samtal med vårdtagaren

Goda samtal är viktiga för alla, särskilt på ålderns höst när man ofta är mer isolerad än tidigare i livet. Samtal kan bryta känslan av ensamhet och göra att man känner sig uppskattad och behövd.

Att förebygga och sköta sår

Att drabbas av sår när man är äldre kan äventyra hela livskvaliteten. Hudens förmåga att läka blir sämre ju äldre vi blir och omsorgspersonalen har en viktig uppgift att upptäcka sår tidigt.

IBIC (individens behov i centrum) – för en individanpassad omsorg

De flesta kommuner i Sverige har beslutat att införa IBIC. I den här podden ger Katarina Talts, verksamhetsutvecklare och processledare i IBIC, en övergripande förståelse för vad det innebär både för dig som arbetar inom omsorgen och för vårdtagaren.

Att vara ny som vårdtagare

Att få hemtjänst och flytta in på ett äldreboende är en stor omställning för alla. Podden handlar om hur olika individer reagerar på att bli beroende av hjälp och hur man kan underlätta för de förändringar det innebär.

Samtal och bemötande i vården

Möten och samtal är en viktig del av ditt arbete. Ett respektfullt bemötande är en förutsättning för god vård och omsorg. Det gör att vårdtagaren får förtroende för dig och känner sig trygg.

Basala hygienrutiner inom vård och omsorg

Uppemot 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med relativt enkla rutiner. Variationerna inom vård och omsorg är stora hur väl man lyckas förebygga infektioner. Basala hygienrutiner gäller både vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Lagar och förordningar i vård och omsorg

Vård och omsorg i Sverige styrs av lagar och förordningar. De är till för att stärka patienternas ställning och garantera en god och säker vård och omsorg. I podden berättar Beatrice Nordebrink, jurist inom social omsorg, om de vanligaste lagarna.

Hantera hot och våld

Bland äldre finns en ökad risk för hot och våld. Omsorgspersonal har ett extra ansvar att vara uppmärksam på signaler om hot och våld, oavsett om de sker inom en nära relation, mellan vårdtagare eller gentemot personal.

Att förebygga fall

Fallolyckor är mycket vanliga, tre gånger fler avlider i samband med fallolyckor, än i trafikolyckor. Det har bland annat att göra med en rad förmågor som blir sämre när vi åldras.

Nya kolleger

Alla har vi varit nya på jobbet och förmodligen har vi ännu oftare välkomnat en ny kollega. Det är en process som berör alla i arbetslaget. En genomtänkt introduktion spelar stor roll för hur väl den nya kollegan kommer in i personalgruppen och i arbetet. 

Beröring

Beröring är livsviktigt för oss människor. Det skapar en tillhörighet och gemenskap. Det frisätter olika hormon som ger en känsla av lugn och tillfredställelse. För äldre kan möjligheten att få beröring vara begränsad, men behovet finns fortfarande där. Därför spelar omsorgspersonal en viktig roll i att bidra med beröring.

Att känna oro, rädsla och skam

Att uppleva oro eller rädsla för att göra fel på jobbet är inte ovanligt, det kan drabba de flesta av oss, särskilt när vi står inför något nytt. Podden handlar om vad oro, rädsla, skam innebär och varför det kan drabba oss i arbetslivet.

Hjälp med på- och avklädning

I den här podden pratar vi dels om hur man planerar inför en på- eller avklädning, dels hur man sedan utför själva momentet på bästa sätt. För det är mycket att tänka på om en påklädningsprocedur ska bli smidig och behaglig för vårdtagaren.

Hjälp med personlig hygien

Att få hjälp med sin personliga hygien kan vara förknippat med en känsla av utsatthet. Men med rätt kunskap och inställning kan den situationen till och med vändas till en fin stund. Podden handlar om hur man skapar trygghet och en bra känsla hos vårdtagaren.

Ensamhet bland äldre, del 1

Det finns olika sorters ensamhet. Det som vi oftast tänker på är när man inte har några människor omkring sig. Men det kan också röra sig om en känsla av ensamhet, trots att man befinner sig mitt i ett sammanhang som t ex på ett särskilt boende. Det kallas för existentiell ensamhet.

Afasi

En podd om hur det är att ha afasi och vad det gör med ens identitet när man tappar förmågan att kommunicera med omvärlden. Podden handlar framför allt om vad man som omsorgspersonal kan göra för att förstå och stötta.

Psykisk ohälsa hos äldre, del 1

Vad innebär egentligen begreppet psykisk hälsa och psykisk ohälsa och vilka kan symptomen vara?  För mig som omsorgspersonal är det av yttersta vikt att vara uppmärksam på olika symptom som kan tyda på psykisk ohälsa, så att vårdtagaren kan få rätt hjälp.

Andningsbesvär

Förmågan att andas försämras när vi blir äldre. Om vi dessutom lider av någon andningsrelaterad sjukdom blir det ännu besvärligare. Podden handlar om vad som påverkar andningsfunktionen och vad man kan göra för att underlätta för den som drabbas av nedsatt andningsfunktion.

Parkinsons sjukdom

Parkinson är en neurologisk sjukdom som huvudsakligen drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen. Den här podden ger kunskap om sjukdomen och vad man kan göra för att underlätta livet för den som drabbats.

Hövlighet

En god relation bygger på att båda parter känner sig respekterade. Den här podden handlar om hövlighet, vad man behöver tänka på i relationen gentemot vårdtagare, anhöriga och medarbetare.

Naturens betydelse för människan

Att vistas i naturen ökar många människors känsla av livskvalitet. Den här podden handlar om hur vi kan hjälpa vårdtagare att komma i kontakt med naturen den dag man inte längre av egen kraft har möjlighet till det.

Naturliga åldrandet

Att bli äldre innebär förändringar i kropp och själ. Det påverkar oss både fysiskt, psykiskt och socialt. Men att bli gammal är ingen sjukdom. Podden handlar om tecken som följer det naturliga åldrandet i motsats till sjukdom. 

Ensamhet bland äldre, del 2

Många äldre som har stöd av omsorgen upplever ensamhet. Den här podden handlar om vad jag inom omsorgen kan göra för att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre med målet att öka välbefinnandet.

Psykisk ohälsa bland äldre, del 2

Det är inte alltid lätt att förstå och upptäcka att en person lider av psykisk ohälsa. Den här podden har fokus på hur man kan agera om man misstänker att en vårdtagare inte mår bra psykiskt. 

Beställ poddar ur Poddbiblioteket

  • Enskilda poddutbildningar.

  • Biblioteket - drygt 40 poddutbildningar för lärplattform och intranet.

  • Vikariekörkort-färdigförpackat fem poddar med utskick och uppföljning.

Maila info@wacano.se för förslag och information eller kontakta oss via telefon eller via formuläret  

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer